Výnosy celkom sa dosiahli vo výške 12.551.635 eur, z toho transfery (bežný aj kapitálový-krytie odpisov) zo štátneho rozpočtu boli vo výške 10.699.606 eur, výnosy z vlastnej činnosti (bez transferov ŠR) boli vo výške 1.852.029 eur. Za rok 2022 Slovenská filharmónia dosiahla zisk vo výške 641.422 eur.

Schválený rozpočet Slovenskej filharmónie k 1.1.2022 bol vo výške 9.410.214 eur, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu 7.670.364 eur (t.j. zdroj 111/08S0102=7 643 044+OEK =27.320,00+zdroj 46=1.739.850 eur); v priebehu roka bola dotácia zo ŠR (zdroj 111) rozpočtovými opatreniami upravená na 9.079.049 eur.  


Finančné prostriedky boli poskytnuté MK SR  účelovo v priebehu roka na prioritné projekty,  ich čerpanie bolo nasledovné:


  • na prioritné projekty v prvku 08T0103 na tuzemské umelecké aktivity SF boli  pridelené finančné prostriedky v sume 279.880,00 eur. Z toho čiastka 230.000 eur bola poskytnutá na dofinancovanie 57. ročníka 

Finančné prostriedky v sume 40.000 eur boli vyčerpané na realizáciu koncertov umeleckých telies SF v slovenských mestách a propagačné aktivity súvisiace so 74. koncertnou sezónou SF.


V rámci prioritných projektov v prvku 08T0103 sa uskutočnil „Mimoriadny koncert Charkivského národného akademického divadla opery a baletu“, ktorý sa konal na podporu ukrajinských umelcov dňa 26.6.2022.


  • na prioritné projekty zahraničné v prvku 08T0104 neboli v roku 2022 pridelené žiadne prostriedky
  • v rámci prvku 08T010B boli pridelené a vyúčtované finančné prostriedky v sume 5.000 eur – oprava a údržba hudobných nástrojov, nákup príslušenstva na HN.
  • na projekt v prvku 0EK0I03-podporná infraštruktúra nám boli poskytnuté v rámci rozpočtu finančné prostriedky vo výške 27.320 eur a tieto boli použité na nákup, opravu a servis informačných technológií.

      Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 bolo nasledovné:

Bežné výdavky: Náklady celkom boli čerpané vo výške 11.910.213 eur.  

Z celkového čerpania boli vynaložené prostriedky v sume 360.283 eur na všeobecný materiál vrátane materiálov na hudobné nástroje a náhrady za tento materiál vo výške 202.980 eur, na energie 157.303 eur. V rámci služieb v celkovej výške 2.453.563 eur boli na údržbu a opravy vynaložené prostriedky v sume 92.705 eur. V roku 2022 sa uvoľnili covidové opatrenia – zvýšil sa počet zájazdov umeleckých telies a s tým súvisel aj veľký nárast cestovných  nákladov – čerpanie vo výške 463.868  eur, na honoráre domácich a zahraničných umelcov 1.250.131 eur, na služby (poštovné, telefóny, prenájom propagačných plôch, preprava hud. nástrojov, ich ladenie, notový materiál, požiarno-asistenčné služby pri koncertoch atď.) 643.572 eur. Mzdové náklady celkom boli v sume 7.731.394 eur, v tom mzdy, vrátane príplatku za prenos autorských práv pri koncertoch na internete  a  dohôd o mimopracovnej činnosti boli vynaložené vo výške 5.426.507 eur, ďalej zákonné odvody a sociálne náklady boli vynaložené vo výške 1.925.327 eur. K čerpaniu nákladov ďalej patria dane a poplatky vo výške 49.689 eur,  odpisy vo výške 1.228.255 eur, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 53.805 eur a ostatné finančné náklady vo výške 33.224 eur.

Výnosy celkom sa dosiahli vo výške 12.551.635 eur, z toho transfery (bežný aj kapitálový-krytie odpisov) zo ŠR boli vo výške 10.699.606 eur,  výnosy z vlastnej činnosti (bez transferov ŠR) boli vo výške 1.852.029 eur.

Podiel jednotlivých druhov výnosov na celkových výnosoch (= 100%): výnosy z transferov = 85,25 %, výnosy z vlastnej činnosti, t.j. zo vstupného, programov, nahrávok, honorárov a zájazdov = 11,37 %, výnosy z prenájmov, s tým spojených služieb a ostatné výnosy(sk.64-68) = 2,54%.

SF v roku 2022 vykázala kladný hospodársky výsledok – zisk vo výške 641.422 eur.

Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet KV k 1.1.2022 naša organizácia nemala žiaden.

V priebehu roka nám boli poskytnuté kapitálové finančné prostriedky

  • 390 eur –  rekonštrukcia strechy Reduty – čerpanie bolo vo výške 83.559,17 eur zostatok v sume 693.830,83 eur bol presunutý do r.2023 so zdrojom 131M,  budú dočerpané v r.2023.
  • 574 eur – nákup strojov, prístrojov a zariadení –  čiastka 37.379,09 eur bola vyčerpaná na nákup stmievačov pre LED osvetlenie KS a MS SF – zostatok 194,91 eur bol presunutý do r.2023.

V priebehu roka boli dočerpané finančné prostriedky z r. 2020 zdroj 131K vo výške 723.077,25 eur, z toho 180.647,25 eur na nákup hudobných nástrojov a 542.430 eur na rekonštrukciu strechy Reduty a finančné prostriedky z r. 2021  v sume 957,60 eur so zdrojom 131L na nákup HN.

Zdroj: TS Martina Tolstova, tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie

Foto: Peter Brenkus

 

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno