Keďže aktuálny Kontrakt prostriedky na tvorbu a premiéry nezohľadňuje, SND požiadalo o financie formou prioritných projektov na umeleckú tvorbu Činohry, Opery a Baletu SND.


Po transparentnom procese a na základe odporúčania výberovej komisie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len MK SR) bol 5. januára 2021 na pozíciu nového generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla vymenovaný Matej Drlička.

Ako uviedol vo svojej Koncepcii riadenia a rozvoja Slovenského národného divadla (ďalej len SND), prišiel so svojím tímom odborníkov, ktorí od nástupu na svoje posty v priebehu januára začali intenzívne pracovať na príprave nového rozpočtu, ozdravného plánu, dramaturgického a hracieho plánu a návratu umeleckej prevádzky. 


Na posty riaditeľov v jednotlivých zložkách v súlade so svojím projektom vymenoval Matej Drlička tieto osobnosti: 


Miriam Kičiňová – riaditeľka Činohry SND

Nina Poláková – umelecká riaditeľka Baletu SND

Andrea Skočeková – riaditeľka Baletu SND

Dalibor Jenis – umelecký riaditeľ Opery SND

Lubor Cukr – riaditeľ Opery SND

Matej Bošňák – ekonomický riaditeľ SND

V budovách SND je v súčasnom období len nevyhnutný počet zamestnancov pre každodenný chod SND; časť pracuje formou „home office“ a veľká časť je na „Prekážke na strane zamestnávateľa“. Aj počas pozastavenej umeleckej prevádzky bolo v SND v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied spustené pravidelné testovanie PCR testami metódou  „kloktania“. Aktuálne sú do testovania zaradení aj členovia baletného súboru SND, keďže po 11 mesiacoch (s krátkym prerušením necelých 4 mesiacov) budú sa môcť, za dodržania všetkých hygienických opatrení, v pondelok 8. februára 2021 opäť vrátiť do skúšobného procesu. Rovnakým spôsobom sa postupne vrátia k umeleckej práci priamo v SND členovia  ďalších umeleckých súborov.

Vzhľadom na interný systém testovania a celkovú covidovú stratégiu SND vie vedenie divadla  lepšie odhadnúť a nastaviť proces návratu umeleckých a technických pracovníkov do divadla a tiež do Umelecko-dekoračných dielní SND.

V tejto súvislosti vedenie SND pripravuje hracie plány, ktoré zohľadňujú aktuálny Kontrakt s MK SR (200 predstavení a 0 premiér). Súbežne na poradách s predstaviteľmi jednotlivých umeleckých súborov pripravuje vedenie pre MK SR aj návrhy na doplnenie aktuálneho Kontraktu, ktoré umožnia uviesť do konca roka určitý počet premiér. Deň, kedy bude možné otvoriť SND pre divákov, nepozná nikto, ale cieľom vedenia SND je byť na tento deň pripravený.

Devízou nového vedenia SND je aj zámer otvorene komunikovať so zamestnancami SND a dostatočne informovať o všetkých aktuálnych aj pripravovaných zmenách, preto bude k dispozícii systém internej komunikácie.

Od prvého dňa nástupu do SND je nové vedenie v pravidelnom kontakte so všetkými relevantnými oddeleniami zriaďovateľa – Ministerstva kultúry SR a informujeme ich o aktuálnych zmenách, zisteniach, úskaliach a plánoch. Potvrdzuje sa, že priebežná a konštruktívna komunikácia je kľúčom k dobrej spolupráci so zriaďovateľom.

SND predložilo MK SR návrhy na financovanie štyroch prioritných projektov na rok 2021. Keďže aktuálny Kontrakt prostriedky na tvorbu a premiéry nezohľadňuje, SND požiadalo o financie formou prioritných projektov na umeleckú tvorbu Činohry, Opery a Baletu SND.

Nové vedenie SND sa konštruktívne pustilo aj do riešenia stavu historickej budovy SND a spolu s MK SR realizuje prvé kroky vedúce k rekonštrukcii tejto ikonickej budovy.

Dôležitou úlohou pre nové vedenie SND je vyriešenie problémov, na ktoré poukázali závery z vnútorného auditu v SND, ktorý informoval o pochybeniach v oblasti finančného riadenia v období rokov 2018 – 2020. Na základe komunikácie s Úradom vládneho auditu sú prijímané opatrenia na nápravu zistení nielen v uvedenom období, ale aj predchádzajúcich rokoch. V rámci ozdravného plánu začalo SND proces vyrovnania pohľadávok existujúcich nájomných vzťahov, ktoré siahajú až do roku 2016.

Ekonomický odbor pod vedením nového ekonomického riaditeľa finalizuje účtovnú závierku za rok 2020, analyzuje finančnú situáciu a s každou organizačnou zložkou SND pracuje na príprave reálneho rozpočtu.

Generálny riaditeľ SND Matej Drlička oslovil primátora Bratislavy Matúša Valla s ponukou možnej užšej spolupráce. Vzhľadom na rôznorodosť umeleckej činnosti divadla a spoločenských tém, ktoré rezonujú medzi obyvateľmi Bratislavy, vníma nové vedenie SND množstvo prienikov, o ktorých by SND a Magistrát hl. mesta Bratislavy mohli v budúcnosti spoločne diskutovať a koordinovať ich. Jednou z aktuálnych tém je dopravná situácia v okolí novej budovy SND a v tejto súvislosti vytvorenie pracovnej skupiny k trasovaniu električky, ďalej využitie priestoru pred divadlom na kultúrne podujatia a bezpochyby zapájanie sa do projektov väčšieho či menšieho významu s cieľom podpory kultúry a umenia. SND má v tomto kontexte čo ponúknuť aj prostredníctvom účasti napríklad v pracovných skupinách či zapájania sa aj do aktivít a tvorby stratégie rozvoja kultúry Bratislavy.

V rámci plánovanej prípravy reorganizácie Umelecko-dekoračných dielní SND na Umeleckú výpravu SND ihneď po nástupe nadviazalo nové vedenie divadla aktívnu komunikáciu s Bratislavským samosprávnym krajom/BSKvytvorilo spoločnú pracovnú skupinu, ktorej cieľom je systematicky a organicky prepojiť stredné školy umeleckého zamerania v pôsobnosti BSK s platformou umelecko-dekoračných dielní a neskôr Umeleckej výpravy SND a konkrétne tak podporiť systém duálneho vzdelávania.

V úzkej spolupráci s MK SR sa vedenie SND v januári, v prvom mesiaci svojho pôsobenia v erbovej inštitúcii slovenskej kultúry, akou SND je, sústredilo predovšetkým na hľadanie východísk z dlhodobo neriešených problémov – najmä alarmujúceho finančného stavu SND, operatívne riešilo záležitosti súvisiace s pandémiou, prípravou krátkodobej i dlhodobej vízie dramaturgie všetkých umeleckých súborov a nadväzovanie zmysluplných kontaktov s organizáciami, s ktorými by spolupráca bola efektívna a obojstranne užitočná.

Zdroj: TS SND

Zdroj foto: SND

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno