Inštitúcia je stále v strate, ktorá je vo výške 168 638 eur. Jej rozpočet na rok 2022 bol krátený o 10 % z celkového objemu, platy hráčov neboli valorizované. Ako sa podarí udržať vysokú interpretačnú úroveň umeleckých súborov a koncertných sezón?

„Na úvod mi patrí poďakovať sa profesorovi Lapšanskému za vedenie tejto prvej a najväčšej hudobnej inštitúcie, ktorá na Slovensku je. Výsledok vidíte vždy, keď prídete na koncert do Slovenskej filharmónie. Je to nielen budova, sú to stabilizované umelecké súbory, veľký orchester, spevácky zbor, Slovenský komorný orchester, BHS aj Hummelova klavírna súťaž a inštitúcia, ktorá má efektný systém a vnútorný poriadok,“ prihovoril sa úvodom novinárom na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Turner, ktorý nastúpil na post šéfa Slovenskej filharmónie uprostred sezóny. Nerobil žiadne zmeny, aj z toho dôvodu, že inštitúcia je dobre nastavená po všetkých stránkach, hoci rok 2021 nebol jednoduchý: „Všetci veľmi dobre vieme, sezóna bola poznačená covidom. Nemohol sa až do apríla koncertovať pre verejnosť, následne prišlo krátke uvoľnenie a potom opäť uzatvorenie koncertných siení. Až do môjho nástupu boli koncerty neverejné. Slovenská filharmónia mala veľkú výhodu, že mohla streamovať svoje koncerty.“


Tlačová beseda vedenia Slovenskej filharmónie, zdroj foto: A. Trizuljak

Generálny riaditeľ upozornil, že v rámci bezpečnosti museli hráčov pravidelne testovať, no oplatilo sa to. Podarilo sa im udržať všetky cykly koncertov, z plánovaných podujatí dodržali zhruba polovicu, no vyzdvihol vysokú interpretačnú úroveň všetkých umeleckých súborov. „Žezlo po profesorovi Lapšanskom som prevzal tak, aby som nenarušil chod, plynulo, aby všetky záležitosti, ktoré boli dohodnuté, boli dodržané.“ Sezóna teda pokračovala plynulo a Marián Turner vyzdvihol férovosť bývalého generálneho riaditeľa, ktorý nechal na jeho rozhodnutí aj niektoré budúce spolupráce.


Tlačová beseda vedenia Slovenskej filharmónie, zdroj foto: A. Trizuljak

Riaditeľka pre ekonomiku Darina Maxianová informovala, že ekonomika inštitúcie roku 2021 bola ovplyvnená pandémiou covid-19, vzhľadom na to, že koncertné sály neboli prístupné pre návštevníkov. „Celkové hospodárenie bolo v strate cca 160-tiscí, pričom najväčší podiel na strate, okrem pandémie, má zníženie transferu o 10 percent, ktoré museli podstúpiť všetky štátne organizácie. U nás to predstavuje takmer 769-tisíc eur, čo je veľký objem, ktorý sa nedal pokryť vlastnými silami. Rok 2021 nebol z ekonomického hľadiska jednoduchý,“ podotkla riaditeľka Maxianová. Z podstatných čísel ďalej uviedla, že bola podporená Hummelova súťaž, na zahraničné aktivity neboli pridelené žiadne prostriedky: „Medzinárodné aktivity boli, no neboli podporené,“ konkretizovala. Bežné výdavky inštitúcie v roku 2021 boli cca 10 miliónov, bližšie sú konkretizované nižšie, z toho najväčšiu čiastku tvorili mzdové náklady vrátane odvodov, čo činí 71 percent. „Bohužiaľ, nedostali sme ani 10-percentnú valorizáciu miezd, ktorú dostali ostatné štátne organizácie, takže sa u nás otvárajú tie nožnice na udržanie zamestnancov,“ upozornila riaditeľka pre ekonomiku. Kapitálové výdavky na začiatku roka boli pre inštitúciu nula, v priebehu roka dostali 15-tisíc na nákup hudobných nástrojov.

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Turner, foto: A. Trizuljak

Na rok 2022 dostala Slovenská filharmónia rozpočet 7 mil. 643-tisíc, čo je podľa riaditeľky Maxianovej menej ako v roku 2018, nebol doplnený o valorizáciu, o krátenie transferu: „Čaká nás ďalší ťažký rok. Uvidíme, ako nám covid-19 dovolí získavať prostriedky vstupenkami a prenájmami priestorov. Držme si palce,“ uzavrela Dariana Maxianová.


Nemusíte byť majster v ekonomike, aby ste z predložených čísel videli, že je vôbec zázrak, že Slovenská filharmónia neskončila v podstatne výraznejšej strate. Pri pandemickom roku, kedy boli koncertné sály zavreté, inštitúcia nemala možnosť získavania vlastných príjmov. Číslo straty skôr svedčí skôr v prospech dobrého hospodárenia z minulých rokov. Veľkým výkričníkom je však krátenie rozpočtu, ktorý sa pri dnešnej inflácii, dosahujúcej 20 percent (len mesačná inflácia za december 2021 vzrástla na rekordných 5,8 %, na jeseň v roku 2021 dosiahla najvyššiu hladinu za posledných 13 rokov), vracia do roku 2018. Určite, nikto v súčasnej, ťažkej dobe neočakáva zásadné a dramatické navýšenie prostriedkov na kultúru, no vrátiť sa naspäť do roku 2018 vyznieva pre našu prestížnu hudobnú inštitúciu vskutku absurdne, až ohrozujúco.

Spozornieť musíme aj pri skutočnosti, že zamestnancom neboli valorizované mzdy, čo by sa mohlo negatívne odraziť na kvalite interpretácie, motivácii umelcov a personálnom obsadení. Generálny riaditeľ Marián Turner na našu otázku, ako chce riešiť mzdy zamestnancov Slovenskej filharmónie a zároveň udržať vysokú interpretačnú kvalitu hráčov orchestra, ktorú nastavil ešte jeho predchodca profesor Lapšanský, reagoval: „Je to predmetom jednania. Vrátim sa k projektu zvyšovania mzdových prostriedkov, ktorý pripravil profesor Lapšanský. Nebolo to ad hoc, ale bolo to zvyšovanie za výkon, teda vždy musí byť kritériom výkon a to, čo predvedú pre verejnosť. Slovenská filharmónia oproti ostatným telesám pridáva skúšobný proces. V pondelok je štvorhodinová skúška, v utorok sú dve trojhodinové, v stredu je štvorhodinová, vo štvrtok je generálka a koncert, v piatok koncert. Niekedy sú koncerty aj v sobotu. Oproti ostatným telesám je to podstatne vyšší výkon, Slovenská filharmónia dnes hrá diela, ktoré žiadne iné telesá na Slovensku nezahrajú. Nemajú na to ani obsadenie ani vybavenie. Je to dané historickým kontextom aj vývojom, ale je to aj požiadavkami, ktoré sú na orchester kladené. Samozrejme, je to na jednej strane výhoda, že sa môže hrať takýto náročný repertoár, zvyšuje sa rating orchestra, na druhej strane, je to veľká záťaž. Aj na základe toho boli vyrokované ešte za éry pána Maďariča iné podmienky pre orchester. Ďalšou súčasťou sú práva, ktoré hudobníci odovzdali na stream. Diela zverejňujeme na webovej stránke a interpretačný výkon je duševné vlastníctvo v zmysle Autorského zákona, čo je rovnako zohľadnené v plate. Slovenská filharmónia však nemá zákonný nárok na valorizáciu. Ide o jednotlivé pracovné pozície, ku ktorým sa môže pripočítať osobný príplatok až do výšky stopercentného príplatku. Špičkový umelecký pracovník je veľmi ťažko ohraničiteľný. Môže to byť prípad koncertného majstra alebo vynikajúceho hornistu, práve preto sa oceňujú v zmysle Zákonníka práce individuálne. Samozrejme, za predpokladu, že tie peniaze sú v rozpočte. Ak neprídu do rozpočtu a valorizácia sa do rozpočtu nepremietne, tak ako sa to stalo v prípade všetkých štátnych organizácií, nemáme odkiaľ zobrať tie prostriedky. Zákonný nárok teda zamestnanci na zvýšenie platu nemajú, ale morálny nárok majú. Odvádzajú mimoriadne kvalitnú prácu. Dovolím si povedať ako človek, ktorý hudbu vyštudoval, že patria k absolútnej špičke, ktorú v tejto krajine môžeme počuť. Na morálny nárok sa snažíme odvolať aj pri stretnutiach s pani ministerkou, na ministerstve kultúry s ďalšími vrcholnými pracovníkmi a snažíme sa vyrokovať rozpočet tak, aby v budúcnosti mohli byť premietnuté prostriedky do hospodárskeho rozpočtu.“

Marián Turner, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie. Foto: Peter Brenkus

Ekonomické hodnotenie činnosti Slovenskej filharmónie za rok 2021 v skratke:

Rok 2021 bol aj v Slovenskej filharmónii ovplyvnený pandémiou Covid-19. Rozpočet Slovenskej filharmónie bol schválený k 1.1.2021 vo výške 8.043.380 eur, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu 7.448.790 eur. Dotácia bola oproti roku 2020 znížená o 768.998 eur, t.j. takmer o10 %, čo negatívne ovplyvnilo činnosť a ekonomické výsledky organizácie. V priebehu roka bola dotácia rozpočtovými opatreniami upravená na 8.496.020,55 eur.

Finančné prostriedky boli poskytnuté MK SR účelovo v priebehu roka na prioritné projekty a ich čerpanie bolo nasledovné:

  • na prioritné projekty v prvku 08T0103 na tuzemské umelecké aktivity umeleckých telies SF boli pridelené finančné prostriedky v sume 119.687,55 eur. Z toho čiastka 100.000 eur bola vyčerpaná na umelecké aktivity SF s medzinárodnou účasťou – 56. ročník BHS a 10. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže J.N. Hummela.

Finančné prostriedky v sume 19.687,55 Eur neboli vyčerpané, nakoľko nám boli poskytnuté v závere roka 2021 a boli dočerpané do 31.3.2022 na koncerty umeleckých telies SF v slovenských mestách a propagačné aktivity súvisiace s koncertnou sezónou 2021/2022,

  • na prioritné projekty zahraničné v prvku 08T0104 neboli v roku 2021 pridelené žiadne prostriedky,
  • na projekt v prvku 0EK0I03-podporná infraštruktúra nám boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 27.320 eur a tieto boli použité na nákup informačných technológií (výmena PC, zakúpenie USB tokenov, potrebné pre prístup a prácu v štátnej pokladnici).

 

Zdroj foto: A. Trizuljak

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 bolo nasledovné:

Bežné výdavky: Náklady celkom boli čerpané vo výške 10.592.523 eur.  

Z celkového čerpania boli vynaložené prostriedky v sume 286.840 eur na všeobecný materiál vrátane materiálov na hudobné nástroje a náhrady za tento materiál vo výške 145.421 eur, na energie 141.419 eur. V rámci služieb v celkovej výške 1.364.819 eur boli na údržbu a opravy vynaložené prostriedky v sume 162.031 eur, na cestovné náklady doma i v zahraničí 45.679 eur, na honoráre domácich a zahraničných umelcov 806.379 eur, na služby (poštovné, telefóny, prenájom propagačných plôch, preprava hud. nástrojov, ich ladenie, notový materiál, požiarno-asistenčné služby pri koncertoch atď.) 349.274 eur. Mzdové náklady celkom boli v sume 7.565.288 eur, v tom mzdy, vrátane príplatku za prenos autorských práv pri koncertoch na internete a dohôd o mimopracovnej činnosti boli vynaložené vo výške 5.291.685 eur, ďalej zákonné odvody a sociálne náklady boli vynaložené vo výške 1.841.295 eur. K čerpaniu nákladov ďalej patria dane a poplatky vo výške 49.427 eur, odpisy vo výške 1.292.456 eur, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 31.075 eur a ostatné finančné náklady vo výške 2.496 eur. Problémom sa stalo nedofinancovanie 10 % valorizácie miezd, ktoré SF nedostala ako ostatné organizácie rezortu i štátu, vykonávajúce prácu vo verejnom záujme. Organizácia zachovala počet umeleckých i neumeleckých zamestnancov.

Výnosy celkom sa dosiahli vo výške 10.423.885 eur, z toho transfery (bežný aj kapitálový-krytie odpisov) zo ŠR boli vo výške 9.834.340 eur,  výnosy z vlastnej činnosti (bez transferov ŠR) boli vo výške 589.545 eur .

Podiel jednotlivých druhov výnosov na celkových výnosoch (= 100%): výnosy z transferov = 94,34 %, výnosy z vlastnej činnosti, t.j. zo vstupného, programov, nahrávok, honorárov a zájazdov = 3,09 %, výnosy z prenájmov, s tým spojených služieb a ostatné výnosy(sk.64-68) = 2,57%.

SF v r. 2021 vykázala záporný hospodársky výsledok – stratu vo výške 168.638 eur. Strata vznikla predovšetkým z dôvodu Covid-19 nemožnosťou získavania vlastných príjmov zo vstupného, z prenájmov krátko i dlhodobých (zníženie oproti obvyklým príjmom o 1.150 tis eur), znížením bežného transferu na rok 2021 o 10 % (o sumu 769 tis. eur) vrátane mzdových prostriedkov. Čiastočne tiež účtovnou nákladovou operáciou odpisov majetku obstaraného z vlastných zdrojov, nekrytých výnosmi.

Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet KV k 1.1.2021 naša organizácia nemala žiaden. Na konci roka nám boli poskytnuté kapitálové finančné prostriedky v sume 15.000 eur na nákup hudobných nástrojov v prvku 08T010B, vyčerpaných bolo 14.042,40 eur, zostatok 957,60 eur bol prenesený do roku 2022.

V priebehu roka boli dočerpané finančné prostriedky z r. 2018 zdroj 131I vo výške 53.648,73 eur na nákup hudobných nástrojov. Finančné prostriedky so zdrojom 131K boli čerpané v celkovej výške 25.412,75 eur, z toho 22.802,75 eur na nákup HN a 2.610 eur na rekonštrukciu strechy. Zostatok prostriedkov zdroja 131K v sume 709.034,85 eur je prenesený do roku 2022.

Rozpočet na rok 2022

Bežný transfer na rok 2022 nebol doplnený o valorizáciu z roku 2020, krátenie transferu z r. 2021 o 768.998 eur (t.j o cca 10 % z celkového objemu), bol pridaný objem 194.254 eur na mzdy a prislúchajúce odvody, ktorými organizácia vykryla deficit v mzdách. Organizácia sa z ťažkej situácie, vzniknutej v roku 2021 bude mať problém dostať a úlohu udržať vysokú úroveň koncertných sezón, Bratislavských hudobných slávností ako aj špičkových umelcov v tomto a nasledujúcich rokoch nebude môcť bez dofinancovania garantovať tak, ako v predošlých sezónach.

 

 

Zdroj: časť článku ekonomika v skratke pripravila Darina Maxianová, riaditeľka pre ekonomiku SF, správu doplnila Zuzana Vachová

Zdroj foto: titulná fotografia: ilustračná – zdroj: Peter Brenkus

 

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno