Rok 2023 je pre celý umelecký (aj neumelecký) svet rokom svetoznámeho umelca Pabla Picassa (1881-1973). Pri príležitosti 50. výročia jeho úmrtia si galérie po celom svete pripomínajú tvorbu tohto španielskeho génia, ktorý je považovaný za priekopníka moderného umenia, ale aj za najvplyvnejšieho umelca 20. storočia.

Nielen španielske múzeá a galérie v Malage, Barcelone, Coruñe či Madride, ale aj Múzeum des Beaux-Arts v Lyone, Picassovo múzeum v Paríži, Guggenheimovo a Metropolitné múzeum v New Yorku a mnohé ďalšie svetové galérie a múzeá pripravili celoročný rozsiahly program výstav, podujatí a iniciatív, aby si nimi pripomenuli Picassove majstrovské diela. Spolu viac než 40 výstav v ôsmych krajinách sveta predstaví rozsiahlu tvorbu tohto velikána, ale poodkryje i charakter človeka stojaceho na pulze umeleckých a spoločenských dejín.


Slovenský milovník a obdivovateľ tvorby Pabla Picassa si môže jednu z týchto výstav pozrieť hneď za našimi hranicami. Viedenské múzeum Albertina otvorilo výstavu s jednoduchým no príznačným názvom Picasso 17. marca 2023. Samotná Albertina vlastní vo svojich akvizíciách mnohé ústredné diela z dôležitých fáz jeho tvorby. Z modrého obdobia je to napríklad obraz Spiaci pijan, 1902, z obdobia analytického kubizmu dielo L̕étagére, 1911-1912. Rovnako tak diela vzniknuté počas 2. svetovej vojny ako napríklad Zátišie s gitarou, 1942 či z poslednej umelcovej tvorivej fázy Nahá žena s vtákom a flautou, 1967. Mnohé z vystavených diel tak pochádzajú priamo zo zbierok múzea Albertina a niektoré sú trvalo zapožičané zo zbierky Batlinera. Koncepcia výstavy nie je kontextovo zložitá s nutnými komplexnými znalosťami dejín umenia. Je skôr prierezová, mapujúca najdôležitejšie fázy Picassovho tvorivého obdobia. Divák môže prostredníctvom obrazov „putovať“ po jeho životných a umeleckých medzníkoch, pristaviť sa pri konkrétnych dielach,  nazrieť do duše a mysle umelca a pokúsiť sa aspoň čiastočne pochopiť jeho tvorbu. Tá je mimochodom rozsiahla nielen čo sa týka množstva diel, ale aj rôznorodých médií, s ktorými Picasso vo svojej tvorbe experimentoval. Maľby, kresby, litografie, lepty, celá miestnosť linorytov, ale aj keramika. Táto rozmanitosť médií ako i dlhá časová os naprieč 20. storočím, určite zaujme a možno i prekvapí tých, ktorým sa meno Pablo Picasso spája výhradne s analytickým či syntetickým kubizmom. Samozrejme, aj táto dôležitá časť jeho tvorivého obdobia je na výstave zastúpená, ale nie je prezentovaná ako jadro, ale skôr ako súčasť Picassovej tvorby.


Pablo Picasso: Sylvette, 1954

 

Picassove putovanie umením bolo zložité, spletité a určite nie priamočiare. 20. storočie započal fázou hľadania vlastného umeleckého výrazu, preto raný naturalizmus rýchlo nahradilo tzv. „modré obdobie“ charakterizované pochmúrnymi, melancholickými maľbami v modrej a modrozelenej farbe. Námety vychudnutých matiek a detí, prostitútky, žobráci, ľudia na okraji spoločnosti korešpondovali s clivotou nastupujúceho nového storočia, ale reflektovali aj Picassov smútok prameniaci z tragickej smrti jeho blízkeho priateľa. Vyústením modernistických revolt a avantgardných vzbúr bolo obdobie analytického a syntetického kubizmu, kedy experimentoval s analýzou a následnou syntézou tvarov a objektov v podobe kolážového spájania. Atmosféra 1. svetovej vojny priniesla do jeho umenia potrebu akéhosi návratu k poriadku, preto začal tvoriť diela v neoklasicistickom štýle podobne ako ďalší avantgardní umelci (Derain, Severini, Metzinger a ďalší). Odtiaľ bol už len krok k vtedy módnemu surrealizmu André Bretona, hoci jeho čistý psychický automatizmus Picassa nikdy v plnej sile neuchvátil. To, čo ho zaujalo o čosi viac, bolo voľné rozvíjanie tabuizovaných tém týkajúcich sa erotizmu a ženstva. V nasledujúcich rokoch je už umelcova tvorba rôznorodá po námetovej a formálnej stránke, ale predovšetkým v jeho práci s médiami. Okrem klasickej maľby sú to najmä nespočetné práce s kresbou, litografiou, keramikou, sochou a dokonca aj so slovom, pretože Picassova umelecká duša sa začala realizovať aj v poézii. Picassove záverečné práce sú zmesou niekoľkých štýlov a výrazových prostriedkov.


Je nesporný fakt, že Picasso zanechal svojou tvorbou v umení 20. storočia výraznú stopu, ktorá prinášala aktuálne pohľady na spoločensko-kultúrne dianie, vstupovala do dialogických vzťahov s umelcami danej doby a otvárala množstvo umeleckých, spoločenských a politických otázok, na ktoré sa sčasti snažil svojimi dielami odpovedať. Mnohé z nich však stále zostávajú otvorené, pripravené na odpovede, ktoré možno prídu aj po vzhliadnutí viedenskej výstavy, ktorá potrvá až do 18. júna 2023.


 

Katarína Ihringová

Foto: albertina.sk – v texte. Titulná foto – portrét: Wikipedia

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno