Pre potreby VŠMU, pedagógov ZUŠ pripravila Mgr. art. Jana Gallovich Bílková, ArtD., ktorá disponuje súhlasom všetky materiály tejto významnej osobnosti publikovať.

V skratke o autorke slovami Mgr. art. Jany Gallovich Bílkovej, ArtD.: “Zlatuška Vincentová pôsobila na Slovensku od roku 1951. Poznámky významnej pedagogičky tanca sú aj dnes pre mnohých študentov mimoriadne vzácne a obohacujúce. Odbornej literatúry pre pedagógov tanca je na Slovensku málo a tým, že pani Vincentová preložila veľa odbornej literatúry zo zahraničia, obohatila svoje poznámky o veľa cenných informácií.


Naše spoločné stretnutia a spolupráca na prípravách dokumentu v zbieraní cenných výpovedí, informácií, rozhovorov, bola aj pre mňa obohacujúca, uvážila som, že Poznámky Zlatušky Vincentovej“ by mohli oceniť aj moji študenti VŠMU, ktorých by mohla touto cestou taktiež obohatiť.

Vážim si pokornú, pracovitú a skromnú osobnosť Z. Vincentovej, ktorá  vždy cítila potrebu pomáhať, učiť, zachytiť a odovzdať informácie budúcim generáciám. Tým by sa touto cestou naplnil zámer tejto jedinečnej osobnosti, ktorej sa chcem touto cestou srdečne poďakovať.

DVD jubilejný dokument, curriculum vitae vo vizuálnej podobe som pripravila pre pani Vincentovú k jej 85. narodeninám. Dokument 4x odvysielala TV Bratislava, je zverejnený na YouTube.


 

Zlatuška Vincentová, priekopníčka, pedagogička a spoluzakladateľka odborného tanečného školstva na Slovensku, je pre nás všetkých, ktorí ju poznáme, ceníme si ju, jej skromnú  povahu, jej silnú charismu, jednoznačne  nezabudnuteľný “veľký čkovek”, ktorý sa silnou mierou podieľal na pozitívnych zmenách v tanečnom školstve viac ako  pol storočia.”


I. časť cyklu Pracovné poznámky Zlatušky Vincentovej nájdete na tomto odkaze.
II. časť cyklu Pracovné poznámky Zlatušky Vincentovej nájdete na tomto odkaze.
III. časť cyklu Pracovné poznámky Zlatušky Vincentovej nájdete na tomto odkaze.
IV. časť cyklu Pracovné poznámky Zlatušky Vincentovej nájdete na tomto odkaze.
V. časť cyklu Pracovné poznámky Zlatušky Vincentovej nájdete na tomto odkaze.


Pozície horných končatín

Positions de bras

Typická forma – zaoblenosť (arrondi – termín prevzatý z taliančiny).

Positions allongées – predĺžené pozície majú mäkké línie (najčastejšie sa používajú v arabeskách).
Demi-positions = „polovinové“ pozície, tzn. v polovici pôvodnej výšky (à la demi- hauteur) / (á la demi ótör)

V ruskej škole A. J. Vaganovovej (petrohradskej, leningradskej) sa ustálili nasledovné polohy a pozície horných končatín:: prípravná poloha (en bas – án ba = dole) a  3 pozície horných končatín; v moskovskej škole –  N. I. Tarasov: 7 pozícií horných končatín (zahŕňajú asymetrické polohy)

Enrico Cecchetti (talianska škola): 5 pozícií horných končatín, sú v závislosti na pozíciách dolných končatín. Vyobrazenie pozícií horných končatín podľa E. Cecchettiho nie je celkom správne! 1.+2.+3. pozícia sú správne. 4. pozície sú dve: en avant – na obrázku je správne vyobrazená. 4. pozícia en haut (an ót = hore) je na obrázku nesprávne označená ako 5. pozícia ( jedna končatina je v 3. a druhá v 2. pozícii vaganovovskej). 5. pozície sú tri: en bas (dole – ako prípravná poloha vaganovovská), en avant (ako 1. pozícia vaganovovská = obe kočatiny vo výške bránice) a en haut  (ako 3. pozícia vaganovovská  – obe horné končatinanad hlavou).

Metodika výučby pozícií horných končatín

1. Žiaci sa naučia polohy prstov: palec je priložený na 2. článok 3. prsta, ľahko sa dotýkajú, prsty sú uvoľnené, zaoblené. Neskôr sa toto držanie  – dotyk palca na 3. prste – uvoľní.

2. Najprv sa učia symetrické polohy – pozície – v každej sa zachová výdrž, aby si uvedomili a zafixovali polohu horných končatín a pedagóg mohol chyby opravovať.

3. Výučba pozícií horných končatín predpokladá zvládnutie správneho držania tela (najmä chrbta, pliec a hlavy).

4. Postup pri výučbe:

 1. en bas – prípravná ploha
 2. 1. pozícia neskrátená;
 3. 3. pozícia (= zrkadlová poloha en bas – prípravnej polohy);
 4. ich spájanie;
 5. 1. pozícia skrátená;
 6. 2. pozícia;
 7. otváranie z 3. do 2. pozície a z 2. pozície do prípravnej polohy – so zastavením v 2. pozícii

– po zvládnutí plynulý prechod cez 2. pozíciu

 1. asymetrické polohy (napr. 7 moskovských pozícií.);
 2. po zvládnutí záklaných polôh pozícií horných končatín sa zapoja pohyby a polohy hlavy
 3. postupne šesť port de bras Vaganovovej

Príklad výučby prípravnej polohy (en bas)

Východzí postoj: prirodzený postoj oproti bodu 1, horné končatiny voľne vedľa tela; 8 x 3/4 takt

1. – 3/4: zaujať prípravnú polohu
2. – 6. – 3/4: výdrž v prípravnej polohe
7. – 3/4: uvoľnenie horných končatín
8. – 3/4: výdr

Príklad výučby 1. pozície horných končatín

(Rytmický model nácviku 1. pozície je chybný – treba vyškrtnúť 3. takt – polovú notu s bodkou– aby vzniklo štvortaktie)

Výučba 3. pozície horných končatín

Výučba 1. pozície skrátenej

Préparation: – ako v predošlom príklade (na obrázku); 8 x 3/4 takt

1. – 3/4: zaujať 1. pozíciu
2. – 3/4: výdrž v 1. pozícii
3. – 3/4: mierne priblížiť dlane k bránici (žalúdku) – nenaručiť zaoblenosť. Miera pri-tiahnutia záleží od individuálnej dĺžky horných končatín
4. – 3/4: výdrž
5. – 3/4: späť do pôvodnej „dlhšej“ 1. pozície
6. – 3/4: výdrž
7. – 3/4: prípravná poloha
8. – 3/4: výdrž v prípravnej polohe

Plynulé spojenie prípravnej polohy a skrátenej 1. pozície

Prépraration: ako v predošlom príklade;  4 x 3/4 takt

1. – 3/4: zaujať 1. skrátenú pozíciu
2. –3/4: výdrž
3. – 3/4: prípravná poloha (horné končatiny sa postupne predĺžia do pôvodnej polohy)
4. –3/4: vádrž v prípravnej polohe

Spájanie prípravnej polohy – 1. skrátenej pozície – 3. pozície predĺženej spätný postup

Préparation: ako v predošlom príklade 
I. etapa: 8 x 3/4 takt

1. – 3/4: zaujať 1. skrátenú pozíciu
2. – 3/4: výdrž
3. – 3/4: zaujať 3. pozíciu (horné končatiny sa predĺžia = zrskadlová poloha prípravnej polohy)
4. –3/4: výdrž
5. –3/4: 1. skrátená pozícia
6. – 3/4: výdrž
7. – 3/4: prípravná poloha (horné končatiny sa pedĺžia)
8. – 3/4: výdrž

Plynulé spájanie prípravnej polohy – skrátenej 1. pozície a 3. pozície a spätný postup

Préparation: ako v predošlom príklade
II. etapa: 8 x 3/4 takt

1. – 3. 3/4: keď žiaci zvládnu uvedené príklady, dokážu prejsť plynule cez 1. skrátenú pozíciu do predĺženej 3.pozície
4. – 3/4: pre kontrolu správnosti : výdrž v 3. pozícii
5. – 7. 3/4: plynule cez skrátenú 1.pozíciu späť do prípravnej pozície
8. – 3/4: výdrž v prípravnej pozícii (horné končatiny sa plynule skracujú a opäť predlžujú, pohyb nie je strnulý, ale horné končatiny akoby „dýchali“)

Výučba 2. pozície

Préparation: ako v predošlom príklade; 8 x 3/4 takt

1. – 3/4:  1. skrátená pozícia
2. – 3/4: výdrž
3. – 4. – 3/4: plynulý prechod cez predĺženú 1. pozíciu do 2. pozície
5. – 7. – 3/4: 2. pozícia allongée a zatváranie do prípravnej polohy
8. – 3/4: výdrž v prípravnej polohe

(Pomôcka pri výučbe 2. pozície horných končatín –  pre pocit správnej  polohy lakťov, (aby neklesali): jednu alebo obe otvorené horné končatiny položíme v podrepe na stôl tak, aby celá jej spodná kontúra ležala na ploche stola. Stôl je vo výške „jamky“ pod plecom)

Otváranie horných končatín z 3. do 2. pozície a z 2. pozície do prípravnej polohy

a) so zastavením v 2. pozícii: 8 x 3/4 takt
Préparation: zavedenie horných končatín do 3. pozície

1. – 3. – 3/4: 3. pozícia allongée s malým hrudným záklonom – otváranie do 2. pozície (približne na úrovni očí sa paže začínajú zaoblovať – postupne natáčať lakeť dohora)
4. – 3/4: výdrž v 2. pozícii
5. – 7. – 3/4: 2. pozícia allongée a zatváranie do prípravnej polohy
8. – 3/4: výdrž v prípravnej polohe

Vedenie horných končatín z 2. do 3. pozície

8 x 3/4 takt

Préparation: prípravná poloha allongée („pootvorenie“ paží) a spätné zaoblenie, 2 x 3/4 takt

1. – 3/4: 1. skrátená pozícia
2. – 3/4: výdrž
3. – 3/4: otváranie cez predĺženú 1. pozíciu do 2. pozície
4. – 3/4: výdrž
5. – 3/4: 2. pozícia allongée
6. – 3/4: vedenie horných končatín do 3. pozície (pohyb „vedú“ prvé dva prsty)
7. – 3/4: zaoblenie horných končatín do 3. pozície (dlane sa natočia dozadu)
8. – 3/4: výdrž

Pohyby hlavy

Krčná chrbtica umožňuje nasledovné pohyby hlavy:
predklon – záklon – úklon – natočenie do profilu (torzia)  alebo poloprofilu  – a ich kombinácie (predklon s natočním do poloprofilu – tzv, „šikmý predklon“, záklon s natočením do poloprofilu – tzv. „šikmý záklon“).

Príslušné polohy hlavy v pozíciách horných končatín

Prípravná poloha:

 1. v postoji en face  je hlava vzpriamená, pohľad smeruje dopredu; v natočení – épaulement –  smeruje k bodu 1 (k divákovi)
 2. keď z nej vychádza port de bras, zapojí sa  mierny predklon hlavy spolu s miernym nato-čením do poloprofilu („šikmý predklon“), pohľad smeruje do dlane súhlasnej s natočením hlavy

1. pozícia: mierny úklon, pohľad smeruje do dlane súhlasnej s natočením hlavy
2. pozícia: hlava natočená do poloprofilu (krk nie je kŕčovitý)
3. pozícia: mierny záklon hlavy, pohľad smeruje šikmo hore, do dlaní (v postoji en face); v niektorých školách sa zvykne použíať v tejto pozícii tzv. „šikmý záklon“ hlavy – tzn. mierny záklon s natočením do poloprofilu, pohľad smeruje do dlane súhladnej s natočením hlavy).

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno