„V čase hojnosti si ľudia ťukajú na čelo, že čo sme to za hlupákov, že za tie platy pracujeme a v čase krízy z nás urobia zlodejov,“ reaguje Základná organizácia Únie odborového zväzu profesionálnych hudobníkov Slovenska Umelecko-technických zložiek SND, zastúpená predsedom Patrikom Pačesom.

Doslova pár dní pred výberovým konaním na post generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla, sa spustil mediálny kolotoč – zverejnením výsledkov auditu v SND, napriek tomu, že boli známe už niekoľko týždňov. Ministerstvo kultúry SR tvrdí, že vnútorný audit v Slovenskom národnom divadle odhalil vážne ekonomické nedostatky. Základná organizácia Únie odborového zväzu profesionálnych hudobníkov Slovenska Umelecko-technických zložiek SND, zastúpená predsedom Patrikom Pačesom však tvrdí:

Som presvedčený, že interný audit MK SR na pôde SND nevypátral žiadne zásadné porušenia pravidiel, no napriek tomu sa medializuje ako senzácia.“

„Situácia v Slovenskom národnom divadle je vážna. Zverejnený audit poukázal iba na vrchol ľadovca problémov,“ uviedla na margo výsledkov vnútorného auditu ministerka kultúry Natália Milanová. Napriek výrazne obmedzenej divadelnej sezóne Slovenské národné divadlo (SND) vyplácalo osobné príplatky a odmeny ešte vo vyššej miere ako počas predchádzajúcich plnohodnotných sezón.  K 30.6. 2020 vyplatilo SND príplatky k mzdám vo výške 133 percent rozpočtu a odmeny dokonca vo výške až 177 percent rozpočtu.

Podľa všetkého – tieto čísla sú vytrhnuté z kontextu, respektíve – v tomto prípade by sme si mohli pomôcť citátom Winstona Churchilla: „Verím iba tým štatistikám, ktoré som si sám sfalšoval“.

Predseda vyššie spomenutej odborovej organizácie Patrik Pačes totiž vysvetľuje, že mzdy zamestnancov SND sa nevalorizovali viac ako desaťročie. Logicky, táto situácia vyústila do neudržateľnej situácie a divadlu hrozil kolaps. „Nástupné platy odborných profesií sa pred dvoma rokmi pohybovali okolo 580 € brutto (osvetľovač elektrikár), mzda hráča orchestra SND bola nižšia v priemere o 450 až 550 € oproti rovnakej profesii v Slovenskej filharmónii,“ píše v stanovisku Pačes.

Ak by to ešte stále nebolo jasné, hovoríme o našej prvej scéne. Situácia bola neudržateľná a zamestnanci hrozili hromadnými výpoveďami, aj preto exministerka Laššáková nariadila navýšenie platov zamestnancov.

„Musím sa priznať, že tomu nerozumiem. V čase, keď sa v divadle hralo minimálne, niektoré zložky ani len netrénovali, tak divadlo vyplácalo oveľa vyššie príplatky a odmeny ako po minulé roky. Považujem to za minimálne nezodpovedné,“ konštatuje súčasná ministerka kultúry s tým, že na vyplácanie odmien a príplatkov nie je podľa predpisov divadla žiaden právny nárok a o ich vyplatení rozhoduje riaditeľ divadla. „Podľa mňa by sa mal pri rozhodovaní o odmenách a príplatkoch riadiť aktuálnou ekonomickou situáciou SND,“ dodala Natália Milanová.

Ak aj ministerka Milanová hovorí o príplatkoch a odmenách, je otázne, prečo nešpecifikuje konkrétnu sumu ani profesie, ktorých sa mali tieto odmeny dotknúť. Podľa všetkého to boli práve zmienené technické profesie, ktoré si „prilepšili“ o pár eur. Vyplýva to (aspoň náznakovo) zo stanoviska predsedu odborovej organizácie: „SND už niekoľko rokov funguje iba vďaka nadmernému úsiliu svojich zamestnancov, ktorí prácu v SND chápu ako poslanie a neodohrať predstavenie ako upozornenie na katastrofálnu situáciou technického a strojového parku nevnímajú ako opciu. Divák však nevidí koľko krát cez jedno predstavenie reštartujeme strojné zariadenia, alebo doslova resuscitujeme svetelné pulty, alebo inú techniku potrebnú pre chod divadla. Pani ministerka práve týchto ľudí označila za tých, ktorí nič nerobia a neúmerne si vyplácajú odmeny. Týmto vyhlásením vážne naštrbila dôveru týchto ľudí, na ktorých pleciach stojí Slovenské národné divadlo. Bude veľmi ťažké týchto ľudí presvedčiť, aby pri najbližšom technickom probléme jednoducho len nepokrčili plecami a železná opona sa nezdvihne.“

Za redakciu sa zamýšľame, či tých ľudí, napríklad práve tých, ktorí sú zodpovední za dvíhanie opony, počas najbližšej premiéry (ak sa vôbec nejakej premiéry na našej prvej scéne dočkáme) nezradí srdce. Alebo v nich zvíťazí vzdor a oželejú tých zopár eur. No je dosť pravdepodobný aj scenár, že aj láska k umeniu má svoje hranice a pragmatickosť motivovaná skutočnosťou – napríklad takou celkom všednou, uživiť svoje rodiny, ich donúti konať celkom racionálne: dať výpoveď a nájsť si prácu slušne platenú, v ktorej im nikto v médiách nebude vytýkať, že dostali neprimerané odmeny…

V stanovisku Ministerstva kultúry SR sa ďalej uvádza: „Audit navyše zistil, že poverený generálny riaditeľ Peter Kováč vo februári 2020 neoprávnene valorizoval všetky platy zamestnancov SND o desať percent, napriek tomu, že takéto navýšenie nemal nijako kryté rozpočtom divadla ani kontraktom s ministerstvom kultúry. Týmto konaním vznikol schodok až 1,6 milióna eur oproti bežnému rozpočtu.“ Aj na tento bod reaguje v otvorenom liste predseda odborovej organizácie, ktoré si môžete prečítať v plnom znení.

Zrejme by bolo zo strany ministerstva a zástupcov SND vhodné sadnúť si za rokovací stôl, nakoľko viaceré vyjadrenia poukazujú na odlišný uhol pohľadu na rovnaké skutočnosti – a najmä je potrebné dať ich do kontextu aj s predchádzajúcimi obdobiami a prísľubmi. Ako príklad možno použiť aj rozporuplné tvrdenie zo samotného auditu, kde na jednej strane vyčítajú rozdiely vo finančnom ohodnotení na rovnakých pozíciách a v ďalšom bode sa vyčíta vedeniu rozhodnutie o dorovnaní finančných rozdielov ako nehospodárne narábanie s financiami v dobe korona krízy.

Bez ohľadu na všetky uvedené skutočnosti je zrejmé, že situácia, v ktorej sa nachádza SND je vážna a zložitá. Je pochopiteľné, že sa s ňou nový generálny riaditeľ, ktorý by mal byť známy v nasledujúcich týždňoch, bude musieť popasovať. Za redakciu si však dovolíme upozorniť zúčastnené strany, že za každou inštitúciou stoja reálni ľudia. A my stále veríme, že tí sú prvoradí.

Komentár k auditu MKSR a následným mediálnym výstupom

Som presvedčený, že interný audit MK SR na pôde SND nevypátral žiadne zásadné porušenia pravidiel, no napriek tomu sa medializuje ako senzácia. Problémy, v ktorých zajatí sa nachádzame pramenia v starších súvislostiach. Zamestnanci SND nie sú odmeňovaní podľa zákona 553/2003 Z.z., ale zákonom o mzde. Na základe tejto skutočnosti sa na zamestnancov nevzťahuje valorizácia platov vyrokovaná vyššou kolektívnou zmluvou. Mzdy zamestnancov sa tak nehýbali viac ako desaťročie, čo postupom času vyústilo do neudržateľnej personálnej situácie. SND hrozil personálny kolaps. Nástupné platy odborných profesií sa pred dvoma rokmi pohybovali okolo 580 € brutto (osvetľovač elektrikár), mzda hráča orchestra SND bola nižšia v priemere o 450 až 550 € oproti rovnakej profesii v Slovenskej filharmónii. Situácia sa vyhrotila v decembri 2018. Odborové organizácie v SND vtedy jednotne deklarovali, že nebudú brániť odchodu zamestnancov, zamestnanci hrozili hromadnými výpoveďami a žiadali systémové riešenie. Vtedajšia ministerka kultúry Ľ. Laššáková vyhodnotila situáciu ako kritickú a pod tlakom zamestnancov nariadila zvýšenie miezd v SND o 100 € brutto pre technické zložky a následne 10 % navýšenie platov zamestnancov kopírujúce vyššiu kolektívnu zmluvu. MK SR v tom čase prisľúbilo, že takúto úpravu vyššej kolektívnej zmluvy budeme kopírovať 2 roky vo veci apropriácie platov na úroveň štandardu Bratislavského kraja. Do marca 2019 malo byť doriešené aj navýšenie platov umeleckých zamestnancov. MK SR však toto opatrenie nastavilo vo forme dodatočného rozpočtového opatrenia (a nie navýšenia kontraktu), ktoré dokonca nekrylo plnú výšku predmetných nákladov a SND rozdiel muselo dofinancovať z výnosov. Závažný problém sa preto zopakoval o rok neskôr (december 2019), keď sa tieto mzdové náklady opätovne neobjavili v návrhu rozpočtu a v kontrakte na rok 2020. Vedenie SND po rokovaní s odborovými organizáciami spoločným súhlasným stanoviskom neodporučilo GR V. Antalovi podpísať kontrakt a žiadalo  MK SR o nápravu. Vedenie SND a Odborové organizácie sa spojili v spoločnej výzve adresovanej ministerke kultúry, v ktorej požadovali systémové vyriešenie situácie a vyhlásenie riadneho transparentného výberového konania na post generálneho riaditeľa SND. Výsledkom tohto tlaku bola výmena na poste GR dočasne povereným P. Kováčom, ako aj prísľub zabezpečenia dodatočných financií na krytie mzdových nákladov. MK SR udelilo ústny prísľub poverenému GR P. Kováčovi o zabezpečenie finančných zdrojov na 10% navýšenie platov dodatočným rozpočtovým opatrením. K nemu však pred, ani po výmene vlády neprišlo. V marci 2020 sa však objavilo iné dodatočné rozpočtové opatrenie účelovo viazané na navýšenie miezd umeleckých zamestnancov Opery SND.

Som rád, že sa vedenie divadla rozhodlo tieto mzdy navýšiť, pretože tomu predchádzal dlhý vyjednávací proces a umeleckí pracovníci Opery SND boli dlhodobo finančne podhodnotení. Tak je aspoň časť zamestnancov SND uchránená od najzložitejších životných situácii, nakoľko bez funkčných a výkonnostných príplatkov (tak ostentatívne medializovaných) sú mzdy v SND hlboko pod priemernou mesačnou mzdou v Bratislavskom kraji. MK SR opätovne toto mimoriadne rozpočtové opatrenie nezohľadnilo v pripravovanom rozpočte na rok 2021, a to napriek tomu, že v rozpočte na rok 2020 bolo kryté finančnými prostriedkami určenými na tento účel. MK SR v tejto veci aktuálne mlčí, dokonca návrh rozpočtu počíta s poklesom o 9%, čo v praxi znamená drastické opatrenia vedúce ku kolapsu SND.

Je tu však ešte jedna dôležitá okolnosť. Od roku 2017 leží na stole ministra kultúry správa o havarijnom stave budov v správe SND. Nie je to novinka a vedenie ministerstva je o týchto problémoch dôkladne informované. Najväčší dlh MK SR voči SND sú práve v rovine kapitálových výdavkov. Na renováciu a opravy boli v posledných rokoch vynaložené iba minimálne prostriedky. Táto položka pritom na strane potrieb v tomto momente prekračuje jeden celý rozpočet.

SND už niekoľko rokov funguje iba vďaka nadmernému úsiliu svojich zamestnancov, ktorí prácu v SND chápu ako poslanie a neodohrať predstavenie ako upozornenie na katastrofálnu situáciou technického a strojového parku nevnímajú ako opciu. Divák však nevidí koľko krát cez jedno predstavenie reštartujeme strojné zariadenia, alebo doslova resuscitujeme svetelné pulty, alebo inú techniku potrebnú pre chod divadla.

Pani ministerka práve týchto ľudí označila za tých, ktorí nič nerobia a neúmerne si vyplácajú odmeny. Týmto vyhlásením vážne naštrbila dôveru týchto ľudí, na ktorých pleciach stojí Slovenské národné divadlo. Bude veľmi ťažké týchto ľudí presvedčiť, aby pri najbližšom technickom probléme jednoducho len nepokrčili plecami a železná opona sa nezdvihne.

Samotní zamestnanci vítajú audit, ktorý by pomenoval problémy našej inštitúcie, ale zároveň pristúpil ku konštruktívnym návrhom na ich odstránenie. SND stojí pred zlomovým momentom, a bez dialógu sa nič nenapraví. Nie sme nadšení, že sa táto diskusia preniesla do mediálneho priestoru. Omnoho efektívnejšia je priama diskusia ako mediálne ostreľovanie, a návrat k okrúhlemu stolu by bol riešením a veľmi vítaným.

Vážená pani ministerka, nenachádzame sa v roku 0, ako by sa z mediálnych kampaní, ktoré sa vedú voči SND, mohlo zdať. SND práve stojí v 101. roku svojej existencie a ako inštitúcia si zaslúži dôstojné jednanie a dôstojné podmienky na tvorbu.

Základná organizácia Únie odborového zväzu profesionálnych hudobníkov Slovenska Umelecko-technických zložiek SND,

zastúpená predsedom Patrikom Pačesom

Zdroj: MK SR, Základná organizácia Únie odborového zväzu profesionálnych hudobníkov Slovenska Umelecko-technických zložiek SND – doplnené a upravené redakciou mojakultura.sk

Zdroj foto: SND, MK SR


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosím zadajte svoj kommentár!
Prosím zadajte svoje meno